Laddar in
NC

Hållbarhetspolicy

Vår affärsidé är: NC Nordic Care designar, tillverkar och säljer inkluderande möbler med fokus på tillgänglighet och hållbarhet. Vi kallar det Inclusive Design®

På ett hållbart och resurseffektivt sätt arbetar vi för att nå en långsiktigt hållbar utveckling som har sitt ursprung i och upprätthålls genom vårt arbete med ständiga förbättringar och en planerad utveckling. Vårt arbete grundar sig på en förståelse för materialen och produkterna som vi arbetar med för att utveckla och förädla hållbara lösningar. Vi strävar efter att skapa en ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra kunders och intressenters behov, omsorg om vår miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi.

NC Nordic Cares hållbarhetsstrategi är framtagen utifrån våra grundvärderingar och våra mål och förverkligas genom våra processer. För att säkerställa fortsatta framgångar i vårt arbete att nå en långsiktig hållbarhet ska vi fortsätta vara:

 • Inkluderande: Vi inkluderar naturen, människan och miljön i möbelns utveckling, tillverkning och användning likväl som vid återbruk och återvinning.
 • Innovativa: Nytänkande och innovation innebär att vi vågar vara annorlunda och vågar göra det ingen annan har gjort.
 • Kommunikativa: Vi är kommunikativa genom en öppen och kontinuerlig dialog gällande företagets hållbarhetsarbete och åtaganden, både internt och med externa intressenter.
 • Ansvarstagande: Ledning och medarbetare inom NC Nordic Care arbetar för att säkerställa goda arbetsförhållanden genom hela vår värdekedja för att skapa en säker och utvecklande arbetsmiljö som minimerar skador och ohälsa. Detta ansvarstagande tas genom att följa:
  • policy-dokument
  • lagar
  • rutiner
  • övriga krav.
 • Kompetenta: Vi ökar och förnyar vår kompetens för att säkerställa:
  • efterlevnad av vår policy
  • att fastställda mål uppnås och
  • att våra rutiner följs och utvecklas.
  • att vi skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och låg miljöpåverkan.
 • Förebyggande innebär för oss att vi identifierar och förebygger alla oönskade effekter, risker och beteenden och åtgärdar problemet vid källan. Vi förbättrar vår miljö- och arbetsmiljöprestanda genom att förhindra förorening, minska avfall och använda våra resurser på ett effektivt sätt.