Laddar in
NC

FSC ®

Miljömärkningen för trä

Trä är ett bra miljöval i möbler, men det är viktigt att skogsbruket sker på ett miljömässigt bra sätt. Förändrad markanvändning står för 11 procent av världens koldioxidutsläpp, där avskogning är den största anledning. Med FSC-märkt trä minskar miljöpåverkan.

FSC är marknadens tuffaste märkning för ett ansvarsfullt skogsbruk.
NC är ett av få svenska möbelföretag som säljer FSC-märkta möbler.

Se vårt FSC-certifikat här (pdf)

FSC - Ett ansvarsfullt skogsbruk

fsc märkeForest Stewardship Council® (FSC) är en märkning för ansvarsfullt skogsbruk, där träprodukter kommer från skogar brukade med stor social och miljömässig hänsyn. FSC-märkningen innebär att allt trä i produkten är kontrollerat och kommer från säkra källor.

Så fungerar FSC

FSC-andel av NC:s försäljning

Idag är två tredjedelar av NC:s sortiment FSC-märkt, och det utökas kontinuerligt.
Detta gör vi för att ta ansvar för skogen – träet från skogen är NC:s mest värdefulla material.

FSC 100 % eller FSC Mix

Våra möbler märks med antingen FSC 100 % eller FSC Mix.

  • FSC 100 % betyder att allt trämaterial kommer från certifierat skogsbruk.
  • FSC Mix betyder att minst 70 procent av trämaterialet kommer från certifierat skogsbruk. Resterande del kommer från kontrollerade och lagligt avverkade skogar. Allt trämaterial är spårbart.

Det råder brist på FSC-certifierade skogar i världen, vilket är orsaken till att FSC Mix finns.

Regelexempel för skogsbruket när man följer FSC

  • Rena kalhyggen är inte tillåtna. Grupper av träd, död ved samt högstubbar måste sparas, för att främja den biologiska mångfalden.
  • Träd ska sparas vid vattendrag.
  • Körskador från maskiner ska undvikas.
  • Träd med höga naturvärden får inte avverkas, t ex om de är avvikande eller särskilt grova/gamla.
  • Skyldighet att sätta av minst 5 % av skogen för naturvårdsändamål, främst skogsområden med nyckelbiotoper.
  • Enskilda och grupper som kan påverkas av skogsbruket ska få information i förväg och kan begära samråd om skogen är extra viktig.
  • Extra hänsyn ska tas till samernas renskötsel.

FSC samlar olika aktörer

Forest Stewardship Council® (FSC) är en oberoende internationell medlemsorganisation med medlemmar från miljöorganisationer, fackföreningar, skogsbolag, tillverkande företag med flera. Detta för att kunna ena alla aktörer som vill värna om skogens alla värden.

Besök FSC här