Hållbarhetspolicy

Vår affärsidé är: NC Nordic Care designar, tillverkar och säljer inkluderande möbler med fokus på tillgänglighet och hållbarhet. Vi kallar det Inclusive Design®

Vårt arbete för att nå en långsiktigt hållbar utveckling har sitt ursprung i och upprätthålls genom vårt arbete med ständiga förbättringar och en planerad utveckling. Vi strävar efter att skapa en ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra kunders och intressenters behov, omsorg om vår miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi.

NC Nordic Cares hållbarhetsstrategi är framtagen utifrån våra grundvärderingar och våra mål. För att säkerställa fortsatta framgångar i vårt arbete att nå en långsiktig hållbarhet ska vi fortsätta vara:

Inkluderande

Vi inkluderar naturen, människan och miljön i möbelns utveckling, tillverkning, användning och återvinning.

Innovativa

Nytänkande och innovation innebär att vi vågar vara annorlunda och vågar göra det ingen annan har gjort.

Kommunikativa

Vi är kommunikativa genom en öppen och kontinuerlig dialog gällande företagets hållbarhetsarbete och åtaganden. Detta gäller såväl internt som med externa intressenter.

Ansvarstagande

Ledningen och medarbetare inom NC Nordic Care är ansvarstagande genom att följa detta och övriga policy-dokument, lagar, rutiner och övriga krav.

Kompetenta

Vi ökar och förnyar vår kompetens för att säkerställa efterlevnad av vår policy, att fastställda mål uppnås och att våra rutiner följs och utvecklas.

Förebyggande

Förebyggande innebär för oss att vi identifierar och förebygger alla oönskade effekter, risker och beteenden och åtgärdar problemet vid källan.

Exempel på Inclusive Design

Exempel på Inclusive Design