FSC®

”FSC – För människor som bryr sig om skogen”

Skogsavverkningen står för 11 % av världens globala koldioxidutsläpp. Trä är dock ett av de mest miljövänliga materialen för möbler, men det är viktigt att säkerställa att skogsavverkningen sker på ett ansvarsfullt sätt. För att vara säkra på att träet i våra produkter kommer från ansvarsfullt brukade skogar är vi FSC-certifierade sedan januari 2014. Vi säljer ett flertal möbler som är FSC-märkta och antalet utökas ständigt.

Andel av vår försäljning som är FSC-märkt:

 

Forest Stewardship Council® är en märkning för ansvarsfullt skogsbruk, där träprodukter kommer från skogar brukade med stor social och miljömässig hänsyn. FSC-märkningen innebär att allt trä i produkten är kontrollerat och kommer från säkra källor.

Vi på NC Nordic Care är en av de aktörer som har flest trämöbler i branschen, och därför är det naturligt för oss att satsa på FSC.

Exempel på regler vid skogsbruket:

• Rena kalhyggen är inte tillåtna. Grupper av träd, död ved samt högstubbar måste sparas, för att främja den biologiska mångfalden.
• Träd ska sparas vid vattendrag.
• Körskador från maskiner ska undvikas.
• Träd med höga naturvärden får inte avverkas, t ex om de är avvikande eller särskilt grova/gamla.
• Skyldighet att sätta av minst 5 % av skogen för naturvårdsändamål, främst skogsområden med nyckelbiotoper.
• Enskilda och grupper som kan påverkas av skogsbruket ska få information i förväg och kan begära samråd om skogen är extra viktig.
• Extra hänsyn ska tas till samernas renskötsel.

FSC är en oberoende internationell medlemsorganisation med medlemmar från miljöorganisationer, fackföreningar, skogsbolag, tillverkande företag med flera. Detta för att kunna ena alla aktörer som vill värna om skogens alla värden.

Ett flertal av våra möbler är idag FSC-märkta, och vi utökar sortimentet kontinuerligt. Detta gör vi för att ta ansvar för skogen. För oss på NC är träet från skogen vårt mest värdefulla material.

Gron web

Se alla våra möbler märkta med FSC

Läs mer om FSC

FSC-certifikat